4

Ouders en school

Aanmelden

Voor het aanmelden van nieuwe kinderen hanteren wij een intakeprocedure. Voorafgaand voeren we altijd een kennismakingsgesprek, na dit kennismakingsgesprek kunt u uw kind aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier.  In dit kennismakingsgesprek willen wij u, maar vooral uw kind, beter leren kennen. Het doel is vooral om samen met u vast te stellen of onze school bij uw kind past. Het is mogelijk dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dit proberen wij zo goed als mogelijk in beeld te krijgen. Na de aanmelding stellen wij ons de volgende vragen:

Voordat de school overgaat tot de toelating van een kind met een extra ondersteuningsbehoefte, dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden tussen wat het kind nodig heeft en wat de school kan bieden. Meer informatie vindt u in het School Ondersteunings Profiel, dat u kunt vinden op onze website. Als deze afweging positief is, gaan we over tot inschrijving d.m.v. het invullen van het inschrijfformulier.

Kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt worden op onze school toegelaten op de eerste schooldag na hun 4e verjaardag. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mogen de kinderen 10 dagdelen komen wennen in hun nieuwe groep. Kinderen die jarig zijn in juli of augustus starten direct na de zomervakantie, in overleg wordt bepaald wanneer zij komen wennen. Alle kleuters die voor 1 oktober 4 jaar worden, starten bij de start van het schooljaar.

Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad van de Kameleon is een raad die waar mogelijk ondersteuning biedt bij activiteiten ten behoeve van de leerling en/of school. In de praktijk houdt de ouderraad, samen met het team, zich voornamelijk bezig met het organiseren van activiteiten als Sinterklaas, Kerst, Carnaval en schoolreis. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage kan de ouderraad deze activiteiten samen met het team organiseren. In de loop van het schooljaar krijgt u een brief waarin u wordt uitgenodigd om de ouderbijdrage te betalen. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage wederom vastgesteld op €35,- voor feestjes, vieringen én het schoolreisje. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Leergeld Oost Betuwe
Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiële bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer (zie namen en adressen achter in deze gids).

Medezeggenschapsraad

Ouders en personeel hebben inspraak ten aanzien van het beleid. Dit vindt plaats in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit zes personen (drie ouders en drie leerkrachten). De MR vergadert over onderwerpen als formatie, huisvesting, financiën, onderwijskundige veranderingen, schooltijden enz. De MR verleent instemming dan wel advies over tal van beleidszaken. De directeur woont de vergaderingen bij als overlegpartner. Naast onze eigen MR heeft stichting Wonderwijs ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden onderwerpen besproken die alle scholen binnen de stichting aangaan.

Klachtenregeling

Een goed, veilig klimaat en goede onderlinge contacten zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Toch vinden op school soms gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden samen niet uitkomen. U bent dan niet machteloos, maar kunt uw beklag doen. Dit kan op elk moment. De klachtencommissie weegt bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Wel is het van belang om te weten dat een procedure bij de klachtencommissie lang duurt en veel van de betrokkenen vraagt. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zover te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan (ouders, leerkracht en/of directeur) en samen naar een oplossing te zoeken. Zo’n oplossing vinden is niet altijd even gemakkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders en van de school, zij zullen met elkaar het gesprek moeten aangaan. Op onze school geldt, zoals wettelijk voorgeschreven, een klachtenregeling (wij hebben ons geconformeerd aan de landelijke ‘Klachtenregeling Primair en Voortgezet Onderwijs). Deze is op verzoek voor iedereen ter inzage.

Hoe gaat de procedure bij een klacht in zijn werk en wat houdt de klachtenregeling in:

  1. Bij onze school is een contactpersoon benoemd: Anneloes Peek-Looijschelder. Als het u niet lukt een probleem op te lossen, kunt u bij haar terecht. Zij kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan.
  2. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. Deze kan bemiddelen bij het conflict. Voor de scholen van stichting Wonderwijs is dat mevrouw Sonja Tettero (zie namen en adressen achter in deze gids).
  3. Is het hierna nog niet gelukt het probleem op te lossen, dan verwijst de vertrouwenspersoon naar een onafhankelijke klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (adres zie hoofstuk 7). Voor informatie verwijzen wij u naar www.gcbo.nl

Grensoverschrijdende aspecten 

Wonderwijs stelt zich op het standpunt dat een veilige school op de eerste plaats betekent dat er altijd wordt ingezet op de-escalatie bij grensoverschrijdend gedrag waarbij de veiligheid van de leerling en zijn omgeving in het geding komt. Soms zijn er formele stappen zoals waarschuwen, schorsen en verwijderen nodig om de veiligheid binnen de school te waarborgen. Deze formele stappen zijn beschreven in het veiligheidsbeleid van Wonderwijs. Het veiligheidsbeleid is te vinden op de website van Wonderwijs. https://www.wonderwijs.nl/Voor-ouders/Veiligheidsbeleid  

Klokkenluidersregeling

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen we u graag door naar de website van Wonderwijs. www.wonderwijs.nl

Informatie beveiliging en privacy 

Het onderwerp privacy is belangrijk omdat er steeds meer gegevens digitaal worden opgeslagen. De digitale mogelijkheden worden steeds groter en de daarmee gepaard gaande risico’s van inbreuk op de privacy nemen toe. Om de privacy nog beter te beschermen is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. 

Privacy is een grondrecht en gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Leerling-gegevens zijn persoonsgegevens. Vaak bevatten leerling-gegevens gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid, vraagstelling rond leren en gedrag en godsdienst. Deze persoonsgegevens worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd en mogen alleen worden vastgelegd als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor begeleiding van leerlingen of voor bijzonderheden. Denk hierbij aan de registratie van allergieën, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij traktaties of lunches. Of de registratie van diabetes, zodat in geval van nood de juiste procedure kan worden gevolgd. Alles wat er met persoonsgegevens wordt gedaan, wordt in de wet verwerken genoemd. Verwerken is onder meer: online en offline persoonsgegevens verzamelen, kopiëren, opslaan, verspreiden, publiceren, delen en uitwisselen. 

Binnen de school worden de volgende persoonlijke gegevens verwerkt: 

 

Uitwisseling van (persoonlijke) gegevens met derden, staat in het onderwijs altijd in het teken van het bevorderen van het onderwijsleerproces. Denk hierbij aan het werken met Google Workspace. Het uitgangspunt is dat: 

 

Foto en filmmateriaal Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en/of filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind(eren) via sociale media te verspreiden. Dat is wettelijk zo bepaald. Om ouders en verzorgers toch te laten zien welke activiteiten er op school plaatsvinden, worden er af en toe foto’s en filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze worden via Parro verspreid. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de privacy-rechten van het kind.  

Voor het mogen plaatsen van foto- en filmmateriaal waar leerlingen opstaan, hebben wij per leerling elk jaar opnieuw toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Dit toestemmingsformulier wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar aan de ouders verstrekt, of kunt u zelf op Parro aanpassen. Foto’s en filmpjes van leerlingen van wie geen getekend toestemmingsformulier in de leerlingenadministratie is opgenomen, worden niet gepubliceerd.  

 Indien de school voor andere media-uitingen (bijvoorbeeld een flyer, poster of boekje) een afbeelding van een leerling wil gebruiken, vraagt de school de ouders/verzorgers daar in een aparte brief toestemming voor. Een getekende akkoordverklaring van de ouders/verzorgers wordt in de leerlingenadministratie opgenomen, alvorens van het beeldmateriaal van de betreffende leerling gebruik mag worden gemaakt. Als ouders/verzorgers kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De afbeeldingen/het filmmateriaal van de betreffende kind(eren) zullen dan van Parro verwijderd worden. De school kan echter niet voorkomen dat anderen, in de periode dat de foto’s wel op internet stonden, de foto’s gedeeld hebben. De school kan dan ook geen garantie geven dat de verwijderde afbeeldingen niet elders op het internet kunnen staan. 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Indien u vragen en/of klachten heeft met betrekking tot uw privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG. Onze functionarig Gegevensbescherming is Frederik Petersen. 

De FG is telefonisch bereikbaar op 030 - 889 65 75 of per e-mail op fg@lumengroup.nl  Daarnaast is de FG ook bereikbaar via de beveiligde website. Lumen Group B.V. Reactorweg 301 3542 AD UTRECHT

Verzekering

Wonderwijs heeft op stichtingsniveau voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Heeft u in relatie met de school schade geleden, informeer dan bij de directie of dit onder een van die verzekeringen valt.

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement