3

Kwaliteit en resultaten

Kwaliteitsbewaking

Onze school maakt gebruik van verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en waar mogelijk te verbeteren:

Doorstroomtoets

Alle kinderen in groep 8 maken verplicht een doorstroomtoets. Hierbij hebben wij als school de keuze uit een aantal toetsen die door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zijn toegelaten. Voorheen nam het merendeel van de Nederlandse scholen de toets van de CITO af. Er is nu meer keuze voor afname van een doorstroomtoets. Wij hebben gekozen voor de IEP-toets omdat we vinden dat deze toets het beste past bij de Kameleon. 

Resultaten en uitstroom

De resultaten van ons onderwijs worden ook gebruikt om het onderwijs te evalueren en waar nodig te verbeteren. Naar aanleiding van de Citoscores in januari en in juni maakt de school een zogenaamde schoolzelfanalyse. Hierbij kunnen aan de hand van resultaten, verbeterpunten gesignaleerd worden. Deze analyse wordt in het team besproken en voor verbeterpunten wordt een plan opgesteld en uitgevoerd. Doordat dit halfjaarlijks terugkomt, is de Kameleon in staat haar onderwijs voortdurend bij te stellen. Wij noemen dit opbrengstgericht werken. Hierbij stellen wij hoge, reële doelen per groep. Zo zijn de laatste jaren de opbrengsten voor rekenen, spelling en begrijpend lezen gestegen. In onderstaande tabel staat het percentage dat op schoolniveau een voldoende of hoger scoorde, bij de Cito is dit een I-II of III.

Uitstroom 2022-2023

Gymn/vwo/atheneum

8,3%

Havo/VWO

12,5%

HAVO

12,5%

VMBO-T/HAVO

20,8%

VMBO-T

12,5%

VMBO-BBL-KB

33,3%

PRO

0%

  

Veiligheid

Veiligheid is voor iedereen een voorwaarde om goed te kunnen functioneren. Hierbij verstaan wij onder veiligheid de sociale, psychische en fysieke veiligheid. Wij werken zoveel mogelijk preventief, dit doen wij met het programma van de Vreedzame School. Hierbij krijgen kinderen tips en handvatten hoe ze het best kunnen handelen in verschillende situaties. Ook worden de kinderen betrokken bij het opstellen van de schoolregels, dit doen we omdat het ook hun regels moeten worden. Sinds het schooljaar 2017-2018 werken we met mediatoren. Dit zijn kinderen uit groep 7 en 8 die zich vrijwillig aanmelden en een korte cursus als mediator volgen. Deze mediatoren worden tijdens de pauzes ingezet om kleine conflicten samen met de betrokken kinderen op te lossen. Daarnaast werken wij met de Oplossingsgerichte Pest Aanpak (van de Vreedzame School), deze kunt u vinden op onze website www.dekameleondriel.nl. Deze aanpak richt zich zowel op de pester, de gepeste als de betreffende groep. Jaarlijks nemen we bij de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een vragenlijst af met betrekking tot het sociaal-emotionele welbevinden. De resultaten van deze vragenlijst zetten we om in actiepunten.

Om de fysieke veiligheid te waarborgen, maken we om de vier jaar een risico- inventarisatie. De verbeterpunten die hieruit naar voren komen worden aangepakt. Eén van de teamleden neemt de taak van veiligheidscoördinator op zich.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Voor meer informatie over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verwijzen we u graag door naar de website van Wonderwijs. www.wonderwijs.nl

 

Contact

Basisschool de Kameleon
Van den Burgstraat 1
6665 EA Driel
T 026 - 4742212
E kameleon@wonderwijs.nl

privacy statement