School ABC

Absentie

Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of om een andere reden, dan verzoeken wij u dit via de School app aan ons door te geven. Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder opgaaf van reden, maken wij ons zorgen en zullen wij u bellen om te vragen naar de reden van de afwezigheid. Daarom het verzoek uw kind op tijd af te melden. Wanneer uw kind langer ziek is, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Er kan dan worden afgesproken wat er aan onderwijsactiviteiten thuis mogelijk is.

Afscheid groep 8

De kinderen van groep 8 voeren aan het einde van het schooljaar een afscheidsmusical op. Daarnaast organiseert de Kameleon een speciale afscheidsavond voor deze kinderen en hun ouders. Ook het team is hierbij aanwezig.

Betrokkenheid van ouders

Onze school werkt intensief samen met ouders bij de totale ontwikkeling van het kind. Dit op basis van wederzijds vertrouwen. Wij vinden het belangrijk om met ouders en kinderen te werken in een open, warme, professionele en respectvolle omgeving. De ouders zijn op allerlei manieren betrokken bij onze school. Sommige ouders zetten hun persoonlijke kwaliteiten en deskundigheid in. Hierbij denken wij aan helpende handen in de klas, maar ook aan bijvoorbeeld gastlessen tijdens de projecten van IPC. Binnen onze school zijn veel actieve ouders betrokken bij het schoolleven van hun kind, bijvoorbeeld als bieb-ouder, MR-lid, OR-lid, enz, maar ook in werkgroepen om mee te denken over het onderwijsproces.

Fruit

Wij vinden gezond eten belangrijk en stimuleren daarom ook het eten van fruit. Wij verzoeken u het fruit, dat u aan uw kind meegeeft zoveel mogelijk schoon te maken (bijv. een geschilde sinaasappel), op het fruitbakje en de drinkbeker de naam van uw kind te zetten en de hoeveelheid beperkt te houden.

Gezondheidscoach

Vanuit “Overbetuwe Beweegt” is er een gezondheidscoach actief op school. Zij verzorgt lessen in de groepen m.b.t. gezonde voeding en leefstijl. Tevens is zij de contactpersoon tussen sportverenigingen en de school. De sportverenigingen verzorgen sportactiviteiten voor alle groepen.

Gymschoenen voor de groepen 1-2

Tijdens de gymles zijn de kinderen verplicht om gymschoenen te dragen. Dit in verband met veiligheid en hygiëne. Wilt u daarom uw kind gymschoenen meegeven, voorzien van hun naam. Het is de bedoeling dat deze schoenen op school blijven.

Gymkleding voor de groepen 3 t/m 8

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn verplicht tijdens de gymlessen gymkleding en gymschoenen te dragen.

Hoofdluis

Na elke vakantie wordt er een hoofdluiscontrole gedaan bij alle kinderen. Een werkgroep van ouders zorgt voor deze controle. De ouders die aan deze werkgroep deelnemen, werken volgens instructie van de GGD. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd is, wordt dit niet aan het kind zelf meegedeeld, maar neemt de leerkracht van het kind contact op met de ouders.

Informatievoorziening aan ouders

De Kameleon zorgt via de School app, Facebook, de website en de nieuwsbrief, dat u op de hoogte bent van organisatorische, inhoudelijke en actuele informatie over de school. U ontvangt de nieuwsbrief, die één keer in de maand uitkomt, via de mail.

 U vindt in de school app foto’s van verschillende activiteiten. Elke groep heeft een eigen groepspagina waarvan u regelmatig berichtjes ontvangt over de activiteiten en actualiteiten in de groep van uw kind. Ook het plannen van oudergesprekken gaat via deze app. Tevens vindt u hier ook  het vakantierooster en andere nuttige informatie. Deze informatie vindt u ook op de website.

Kindcentrum

In ons kindcentrum vindt u  niet alleen de school maar ook de SKAR. Wij vinden het heel belangrijk dat wij kinderen een veilige plek kunnen bieden van 0 tot 12 jaar. Voor de kinderen is het ook bijzonder prettig dat zij al bekend zijn met de school voordat zij naar groep 1 gaan. Door samen buiten te spelen en activiteiten te organiseren zijn de kinderen al vertrouwd met de school en de leerkrachten. Dit zorgt voor een gemakkelijke doorstroom naar een volgende groep.

Scholing en studie

Wij zijn een professionele organisatie waar wij als team ons blijvend willen ontwikkelen. Wij doen dit d.m.v. teamscholing of individuele trainingen, cursussen of opleidingen. Hiervoor heeft stichting Wonderwijs ook de Talentmanager ontwikkelt.

Studenten

De Kameleon biedt elk jaar studenten van De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (PABO) voor hun praktische vorming een stageplaats aan.

Wij bieden sportstudenten van het Hendrik Pierson College te Zetten ruimte, om in de praktijk ervaring op te doen. Zij verzorgen in een aantal groepen gymlessen.

Van het ROC in Arnhem-Nijmegen lopen regelmatig studenten stage op de Kameleon.

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag tot 14:15 uur
Woensdag tot 12:30 uur
Vrijdag voor de groepen 1-4 tot 12:30 uur en de groepen 5-8 tot 14:15 uur.

Om 8.20 uur luidt de eerste bel. Alle leerlingen komen dan, eventueel met de ouders, de school in. Om half negen luidt de tweede bel. De ouders verlaten de school. Op deze manier is het in de school om half negen rustig en kunnen de lessen op tijd starten.

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar samen op kamp. De ouders betalen hiervoor een nader te bepalen bedrag. U wordt tijdig geïnformeerd over bestemming, begeleiding en programma van het schoolkamp.

Sfeer in de school

Wij bevorderen een schoolklimaat waar iedereen zich prettig voelt, kinderen, leerkrachten en ouders. Immers, in een prettige sfeer kan een kind zich beter ontwikkelen. Wij gaan veel in gesprek met de kinderen, dit kan in groepsverband zijn, maar ook zeker individueel. Tijdens de gesprekken wordt er zowel over de leerprestaties als over het welbevinden gesproken. De zgn. kindgesprekken. Door deze gesprekken signaleren we vroegtijdig wat er bij een kind speelt. Wij vinden het belangrijk dat het kind gezien wordt en dat het zich gehoord voelt.

Hierbij is het contact met de ouders essentieel. Met elkaar hebben we hetzelfde doel voor ogen; namelijk dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en een prachtige, leerzame tijd bij de Kameleon heeft. Voor u moet het contact met school laagdrempelig zijn, ook u moet zich welkom voelen.

Wij vinden het belangrijk om op gezette tijden groepsdoorbrekend te werken, zodat kinderen niet alleen in contact komen met hun eigen groepsgenoten, maar ook met andere kinderen en leerkrachten. Voorbeelden van deze groepsdoorbrekende activiteiten zijn: samen lezen, samen sporten, samen leren en samen vieren.

Trakteren op school

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat een jarig kind mag trakteren. Wij stimuleren gezonde traktaties. Op deze site: www.gezondtrakteren.nl vindt u leuke, gezonde suggesties. Denkt u ook aan de leerlingen met een allergie. Informeer van tevoren even bij de leerkracht.

Verlof

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan verzoeken wij u om bij de directie een verlofformulier te halen. U kunt de formulieren ook downloaden:

Verlof aanvragen gewichtige omstandigheden

Verlof aanvragen buiten schoolvakanties

De directeur zal aan de hand van de leerplichtwet bepalen of het verlof geoorloofd of ongeoorloofd is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe. Het verlof kan nooit aangevraagd worden de eerste twee weken na de vakantie.

Vervanging

Wij proberen altijd eerst intern voor vervanging te zorgen, mocht dit niet lukken dan zijn wij aangesloten bij Mobiliteitscentrum IPPON dat bemiddelt tussen vervangers en de basisscholen.

Verzekeringen

Wonderwijs heeft op stichtingsniveau voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Heeft u in relatie met de school schade geleden, informeer dan bij de directie of dit onder een van die verzekeringen valt.