School ABC

Absentie

Als uw kind de school niet kan bezoeken wegens ziekte of om een andere reden, dan verzoeken wij u dit schriftelijk, telefonisch (026-4742212) of via de School app aan ons door te geven. Wanneer uw kind niet aanwezig is zonder opgaaf van reden, maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek uw kind op tijd af te melden. Wanneer uw kind langer ziek is, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind of deze benadert u zelf. Er kan dan worden afgesproken wat er aan onderwijsactiviteiten thuis mogelijk is.

Afscheid groep 8

De kinderen van groep 8 voeren aan het einde van het schooljaar een afscheidsmusical op. Daarnaast organiseert de Kameleon een speciale afscheidsavond voor deze kinderen en hun ouders. Ook het team is hierbij aanwezig.

Betrokkenheid van ouders

Onze school werkt intensief samen met ouders bij de totale ontwikkeling van het kind. Dit op basis van wederzijds vertrouwen. Voor de relatie tussen de school en ouders betekent dit: Ouders mogen optimale kwaliteit verwachten van het onderwijs, de begeleiding en de medewerkers. Dit alles in een open, warme, professionele en respectvolle omgeving. De school verwacht betrokkenheid van ouders. Ouders zetten hun persoonlijke kwaliteiten en deskundigheid als opvoeder in ten behoeve van de optimale ontwikkeling van hun kind. Hierbij denken wij aan helpende handen in de klas, maar ook aan bijvoorbeeld gastlessen tijdens de projecten van IPC. Daarnaast zijn er veel ouders actief betrokken bij de school als TSO-ouder, bieb-ouder, MR-lid, OR-lid, enz.

Externe contacten

Onderwijsbegeleidingsdienst ‘Marant’ helpt ons met onderwijsvernieuwing. Dit gebeurt onder andere door aanbod van cursussen.

Met de SKAR hebben wij een samenwerking betreffende de BSO. Zij draaien een BSO-groep bij ons in het gebouw en verzorgen met enige regelmaat workshops voor alle kinderen.

De Kameleon biedt elk jaar studenten van De Hogeschool Arnhem-Nijmegen (PABO) voor hun praktische vorming een stageplaats aan.

Van het Rijn IJssel College in Arnhem lopen regelmatig studenten stage in de kleutergroepen. Zij volgen een opleiding voor sociaal-pedagogisch werk.

Wij bieden sportstudenten van het Hendrik Pierson College te Zetten ruimte, om in de praktijk ervaring op te doen. Zij verzorgen in een aantal groepen gymlessen.

De Kameleon is aangesloten bij Mobiliteitscentrum IPPON dat bemiddelt tussen vervangers en de basisscholen.

Studenten van de opleiding, docent beeldende vorming van ArteZ, verzorgen in het voorjaar een cyclus van 3 á 4 creatieve lessen.

Fruit

Wij verzoeken u het fruit, dat u aan uw kind meegeeft zoveel mogelijk schoon te maken (bijv. een geschilde sinaasappel), op het fruitbakje en de drinkbeker de naam van uw kind te zetten en de hoeveelheid beperkt te houden.

Gezondheidscoach

Vanuit “Overbetuwe Beweegt” is er een gezondheidscoach actief op school. Zij verzorgt lessen in de groepen m.b.t. gezonde voeding en leefstijl. Tevens is zij de contactpersoon tussen sportverenigingen en de school. De sportverenigingen verzorgen sportactiviteiten voor alle groepen.

Gymschoenen voor de groepen 1-2

Tijdens de gymles zijn de kinderen verplicht om gymschoenen te dragen. Dit in verband met veiligheid en hygiëne. Wilt u daarom uw kind gymschoenen meegeven, voorzien van hun naam. Het is de bedoeling dat deze schoenen op school blijven.

Gymkleding voor de groepen 3 t/m 8

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 zijn verplicht tijdens de gymlessen gymkleding en gymschoenen te dragen.

Hoofdluis

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem; iedereen kan hoofdluis krijgen. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een op de ander overgebracht worden. School en ouders dragen samen verantwoordelijkheid voor de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, om verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te beperken. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden heeft onze school in overleg met de ouderraad gekozen voor een systematische aanpak. Deze houdt in dat de school op het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis tegen gaan. Daarnaast is er een ouderwerkgroep die direct na de schoolvakanties alle leerlingen controleert op hoofdluis. Deze werkgroep wordt extra ingeschakeld in periodes dat het hoofdluisprobleem actief is. De ouders die aan deze werkgroep deelnemen, werken volgens instructie van de GGD. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd is, wordt dit niet aan het kind zelf meegedeeld, maar neemt de leerkracht van het kind contact op met de ouders.

Huisbezoek

De leerkrachten van groep 1 en 2 leggen een huisbezoek af bij elke nieuwe leerling. De leerkracht spreekt met u een datum af.

Informatievoorziening aan ouders

De Kameleon zorgt via de website, de nieuwsbrief en de School app dat u op de hoogte bent van organisatorische, inhoudelijke en actuele informatie over de school. U ontvangt de nieuwsbrief, die één keer in de twee weken uitkomt, digitaal. Alle nieuwsbrieven staan op de website. Elke groep heeft een groepspagina, waar u groep specifieke informatie en foto’s aantreft. U vindt van onze gezamenlijke activiteiten een fotoalbum op de website. Tevens staan het vakantierooster en andere nuttige informatie op de website.

Inloop

Om 8.20 uur en om 12.55 uur luidt de eerste bel. Alle leerlingen komen dan, eventueel met de ouders, de school in. Om half negen en om één uur luidt de tweede bel. De ouders verlaten de school. Op deze manier is het in de school om half negen en om één uur rustig en kunnen de lessen op tijd starten.

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan aan het einde van het schooljaar samen op kamp. De ouders betalen hiervoor tussen de €50,– en €60,– per leerling. U wordt tijdig geïnformeerd over bestemming, begeleiding en programma van het schoolkamp.

Sfeer in de school

Wij bevorderen een schoolklimaat waar iedereen zich prettig voelt: kinderen, leerkrachten en ouders. Immers, een prettige sfeer is een waarborg voor goed onderwijs. Hierbij gaan wij veel in gesprek met de kinderen, dit kan in groepsverband zijn, maar ook zeker individueel. Tijdens de gesprekken wordt er zowel over de leerprestaties als over het welbevinden gesproken. Door deze gesprekken signaleren we vroegtijdig wat er bij een kind speelt. Wij vinden het belangrijk dat het kind gezien wordt en dat het zich gehoord voelt.

Hierbij is het contact met de ouders essentieel. Met elkaar hebben we hetzelfde doel voor ogen; namelijk dat uw kind een prachtige, leerzame tijd bij de Kameleon heeft. Voor u moet het contact met school laagdrempelig zijn, ook u moet zich welkom voelen.

Wij vinden het belangrijk om op gezette tijden groepdoorbrekend te werken, zodat kinderen niet alleen in contact komen met hun eigen groepsgenoten, maar ook met andere kinderen en leerkrachten. Voorbeelden van deze groepdoorbrekende activiteiten zijn: samen lezen, samen sporten, samen leren en samen vieren.

Trakteren op school

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat een jarig kind mag trakteren. Wij hebben liever niet dat er op snoep getrakteerd wordt. Wij stimuleren gezonde traktaties. Op deze site: www.gezondtrakteren.nl vindt u leuke, gezonde suggesties. Denkt u ook aan de leerlingen met een allergie. Informeer van tevoren even bij de leerkracht.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Bij de Kameleon bestaat de mogelijkheid om in de middagpauze over te blijven. Voor het overblijven zijn de volgende punten van belang: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven. Het is niet mogelijk over te blijven op woensdag, of op vrije dagen. De opvang wordt door een vaste groep TSO-ouders verzorgd. De kinderen die overblijven eten in hun eigen groep onder begeleiding van de leerkracht en in de groepen 1 t/m 4 met behulp van een TSO ouder. Voor het overblijven betaalt u een kleine vergoeding van €1,00 per keer. Een strippenkaart voor 12 keer kost

€10,00 en voor 24 keer €20,00.

Verlof

Wilt u verlof voor uw kind aanvragen, dan verzoeken wij u om bij de directie een verlofformulier te halen. De directeur zal aan de hand van de leerplichtwet bepalen of het verlof geoorloofd of ongeoorloofd is. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht om dit te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Overbetuwe.

Verzekeringen

SKO Wonderwijsheeft op stichtingsniveau voor de scholen een aantal verzekeringen afgesloten. Heeft u in relatie met de school schade geleden, informeer dan bij de directie of dit onder een van die verzekeringen valt.