Missie en visie

model21stcenturyAan de basis van een gezonde en evenwichtige schoolontwikkeling ligt volgens ons een goed ´pedagogisch klimaat´ ten grondslag. Daarin is een goede relatie tussen leerlingen onderling, leerling en leerkracht, schoolteam, ouders én de diverse geledingen die bij de Kameleon betrokken zijn, onontbeerlijk. Wij hechten veel belang aan dit prettige klimaat en zullen vanuit deze basis de kinderen verder begeleiden.
Ieder kind is uniek op zijn eigen manier, aan ons de mooie taak om ieder kind zoveel mogelijk passend te begeleiden.
Op de Kameleon willen we de kinderen mede-eigenaar laten worden van hun eigen leerproces. Wij zijn van mening dat ieder kind wil leren, als je het onderwijs boeiend en verrassend maakt. Kinderen moeten de ruimte krijgen om zelf en met klasgenoten te leren. Hierbij wordt de taak van de leerkracht steeds meer die van een begeleider.
Binnen ons onderwijs heeft niet alleen het verkrijgen van kennis een belangrijke plaats, maar ook het verkrijgen van vaardigheden. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van
belang.

(bij documenten kunt u de volledige Missie-Visie inzien)